Ulsrud Nordre (Ulsrudbakken)

Gnr 28, bnr 3.

Ulsrudbakken anno 1928

Gården kom inn i familien da oldefar til Tåle, Tåle Stenberg kjøpte gården av Hypotekbanken i 1928. Han solgte gården videre til sin svigersønn Arne Willerud i 1948. I 1979 tok faren til Tåle, Håkon Willerud over gården. Fra nyttår 2010 forpakter nå vi, Tåle og Irene gården.

Gården Ulsrud er første gang omtalt i 1414, i forbindelse med salg. Den gang var Ulsrud en større gård, som senere ble delt i mindre bruk. Det er usikkert når våningshuset ble bygd, men da gården ble delt, rundt 1820, ble huset flyttet til nåværende sted. Det ble senere påbygd flere ganger, sist i 1944. I 1985 ble huset restaurert utvendig.

Det tidligere uthuset, med fjøs og låve ble bygget i 1902. I 2003 ble den revet og nytt redskapshus med korntørke og verksted ble satt opp av Tåle. Det gamle bryggerhuset, som nå er en del av geitefjøset er rundt 300 år gammelt. Laftestokkene er nummerert, så mye tyder på at også bryggerhuset er tatt ned og bygd opp igjen en gang. I 1937 ble stabburet satt opp.

Drifta på gården har vært allsidig oppgjennom årene. De første bifolkene kom til gården i 1928, og i 1948 kom den første traktoren til gårds. Ved husdyrtellingen i 1957 var det to hester, 14 kyr, seks ungdyr, to griser og 30 høner på gården. Det ble drevet melkeproduksjon fram til 1967. De siste årene ble det drevet kål- og potetproduksjon i tillegg til korn. Men fra 2000 er det kun drevet kornproduksjon. Sommeren 2009 kom de første dyrene tilbake til gården, 12 geiter av rasen boer.

Tilhørende gården er allmenningsrett og ei seter, Arvsetra også kalt Stenbergsetra, på Totenåsen. Allmenningsretten blir per i dag ikke utnyttet, mens setra blir brukt som fritidssted og ligger fint til ved Brennsetervannet.